x

Twój koszyk jest pusty

REGULAMINY

Regulamin konkursu "Wygraj termometr"

Regulamin Konkursu „Wygraj termometr”

 

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest JUWEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 3/112, 44-203 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329882, o numerze NIP: 6423095560, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Krzysztofa Gawałka (Gawałek)  dalej: Organizator.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/JuwelPL
 5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
 6. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 12.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r. do godz. 23:59.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 12.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r. do godz. 23:59.
 8. Konkurs nosi tytuł „ Wygraj termometr”. Zadanie konkursowe polega na spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. Przesłanie w komentarzu zdjęcia swojego akwarium
 2. zdjęcie powinno być dobrej jakości tzn. elementy, które przedstawia powinny być wyraźne i dobrze widoczne, zdjęcie może przedstawiać akwarium danego uczestnika

 

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone na profilu Organizatora na portalu Facebook pod postem konkursowym w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.

 

 1. Uczestnik konkursu.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie, w tym posiadająca konto na portalu Facebook.
 2. Poprzez zgłoszenie się i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego uczestnictwa w konkursie, weryfikacji danych uczestnika konkursu pod kątem uprawnień do uczestnictwa w konkursie i realizacji uprawnień i obowiązków w nim wskazanych, oraz do upublicznienia swoich danych w przypadku wygrania konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięc
 3. Uczestnik może przesłać́ tylko jedno zdjęcie. W razie przesłania przez uczestnika więcej, niż̇ jednego zdjęcia, w Konkursie weźmie udział zdjęcie przesłane jako pierwsze.
 4. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa ani też naruszać praw osób (podmiotów) trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności uznanych za obelżywe, kojarzących się z przemocą, rasizmem lub dyskryminacją na jakimkolwiek tle, treści odnoszących się do polityki, religii (w tym symboli religijnych), hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, mogących urazić uczucia religijne lub dotyczących działań sprzecznych z prawem, wizerunków osób nagich lub częściowo rozebranych, zarówno osób dorosłych jak i dzieci (w tym zdjęć artystycznych), wizerunków osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców oraz postaci z filmów animowanych, adresów, telefonów, adresów stron internetowych i e-mail, danych personalnych, w tym numerów takich jak PESEL, NIP, REGON, zdjęć środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie.
 5. Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe w ramach konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie na dowolne wykorzystanie treści przesłanych w ramach zgłoszeń konkursowych, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publikację w Internecie, w kanałach socialmediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża zgodę na przekazanie majątkowych praw autorskich do zdjęcia i przekazuje prawa autorskie do zdjęć na rzecz Organizatora. Poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz potwierdza, że pozostałe osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na zgłoszenie pracy konkursowej w konkursie przez uczestnika oraz na wykorzystanie tej pracy konkursowej i ich wizerunku przez Organizatora.

 

III. Laureat konkursu.

 1. Organizator wyłoni zwycięzce konkursu (laureat nagrody głównej) na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń oceniając pomysłowość i kreatywność wykonania zdjęcia. Organizator wyłoni 3 (słownie: trzech) zwycięzców , z których każdy otrzyma nagrodę̨: termometr cyfrowy Digital Thermometer 3.0 o wartości nagrody 100 zł brutto.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznanej nagrodzie poprzez portal Facebook w ten sposób, że komentarzu pod postem konkursowym w terminie do dnia 19.12.2022 r. do godz. 23:59 zamieszczona zostanie przez Organizatora konkursu informacja o zwycięzcach konkursu.
 3. Nagroda nie może zostać wymieniona na inną. Nie ma możliwości zamiany nagrody na wartość pieniężną.
 4. W celu przekazania nagrody laureat powinien po otrzymaniu informacji o wygraniu konkursu skierować w terminie 2 dni od daty powiadomienia o wygranej wiadomość do Organizatora na Facebook i wypełnić formularz odbioru nagrody (załącznik nr 1). Formularz należy wysłać na adres mailowy marketing@juwel.pl. W formularzu laureat powinien wskazać wymagane do wydania nagrody dane. Nieodesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza w terminie wskazanym przez Organizatora uniemożliwia wydanie nagrody i oznaczać będzie rezygnację przez laureata z nagrody.

 

 1. Dane osobowe.
 2. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród. Przekazujący dane może w każdym czasie żądać ich usunięcia oraz poprawienia.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: nazwiska i imienia, adresu e-mail, nazwy użytkownika w portalu Facebook.
 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator tj. JUWEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 3/112, 44-203 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329882, o numerze NIP: 6423095560.
 5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody i publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzców oraz opublikowania zwycięskich zgłoszeń.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię
 9. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
 11. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub ustalenia prawa do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody.
 14. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji mię
 15. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne.
 2. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Organizatora, który stanowi wyraz subiektywnej oceny zgłoszeń przez Organizatora.
 3. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: marketing@juwel.pl
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny o ile nie pogorszy to warunków uczestników konkursu.
 3. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

 

 

OŚWIADCZENIA:
- Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu wyłącznie na potrzeby konkursu oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z konkursu.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz Odbioru Nagrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz Odbioru Nagrody

 

 

 


 

Imię i nazwisko

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

Adres e-mail

 

 

 

Adres do wysyłki Nagrody

 

 

 

Wybrany kolor

 

 

 

 

Regulamin Konkursu "Zgarnij wymarzony zbiornik" Rio 125

Regulamin Konkursu „Zgarnij wymarzone akwarium”

 

I. Postanowienia ogólne.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest JUWEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 3/112, 44-203 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329882, o numerze NIP: 6423095560, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Krzysztofa Gawałka (Gawałek) dalej: Organizator
Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
Ogłoszenie o Konkursie umieszczone jest na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/JuwelPL
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 09.12.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. do godz. 23:59.
Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia 09.12.2022 r. do dnia 14.12.2022 r. do godz. 23:59.
Konkurs nosi tytuł „Zgarnij wymarzone akwarium”. Zadanie konkursowe polega na spełnieniu łącznie następujących warunków:
a)       Przesłanie w komentarzu zdjęcia swojego wymarzonego akwarium

b)       W komentarzu ze zdjęciem umieścić opis, jak uczestnik chciałby odtworzyć swoje wymarzone akwarium w potencjalnej nagrodzie – zbiorniku Rio 125

c)       zdjęcie powinno być dobrej jakości tzn. elementy, które przedstawia powinny być wyraźne i dobrze widoczne, zdjęcie może przedstawiać dowolne akwarium, które uczestnik chciałby potencjalnie odtworzyć w zbiorniku Rio 125;

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone na profilu Organizatora na portalu Facebook pod postem konkursowym w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godz. 23:59.
Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis społecznościowy Facebook.
 

II. Uczestnik konkursu.

1.       Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca warunki określone w Regulaminie, w tym posiadająca konto na portalu Facebook.

2.       Poprzez zgłoszenie się i udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowego uczestnictwa w konkursie, weryfikacji danych uczestnika konkursu pod kątem uprawnień do uczestnictwa w konkursie i realizacji uprawnień i obowiązków w nim wskazanych, oraz do upublicznienia swoich danych w przypadku wygrania konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

3.       Uczestnik może przesłać́ tylko jedno zdjęcie. W razie przesłania przez uczestnika więcej, niż̇ jednego zdjęcia, w Konkursie weźmie udział zdjęcie przesłane jako pierwsze.

4.       Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa ani też naruszać praw osób (podmiotów) trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności uznanych za obelżywe, kojarzących się z przemocą, rasizmem lub dyskryminacją na jakimkolwiek tle, treści odnoszących się do polityki, religii (w tym symboli religijnych), hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, mogących urazić uczucia religijne lub dotyczących działań sprzecznych z prawem, wizerunków osób nagich lub częściowo rozebranych, zarówno osób dorosłych jak i dzieci (w tym zdjęć artystycznych), wizerunków osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców oraz postaci z filmów animowanych, adresów, telefonów, adresów stron internetowych i e-mail, danych personalnych, w tym numerów takich jak PESEL, NIP, REGON, zdjęć środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie.

5.       Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe w ramach konkursu przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie na dowolne wykorzystanie treści przesłanych w ramach zgłoszeń konkursowych, w szczególności poprzez dodanie logo Organizatora, publikację w Internecie, w kanałach socialmediowych Organizatora, wykorzystanie w działaniach promocyjnych Organizatora, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

6.       Uczestnik konkursu przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża zgodę na przekazanie majątkowych praw autorskich do zdjęcia i przekazuje prawa autorskie do zdjęć na rzecz Organizatora. Poprzez nadesłanie zgłoszenia konkursowego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz potwierdza, że pozostałe osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na zgłoszenie pracy konkursowej w konkursie przez uczestnika oraz na wykorzystanie tej pracy konkursowej i ich wizerunku przez Organizatora.

 

III. Laureat konkursu.

1.       Organizator wyłoni zwycięzce konkursu (laureat nagrody głównej) na podstawie subiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń oceniając pomysłowość i kreatywność wykonania zdjęcia. Organizator wyłoni 1 (słownie: jednego) zwycięzcę, który otrzyma nagrodę̨.

2.       Nagrodę główną stanowi akwarium Rio 125 z szafką w dowolnie wybranym kolorze, dostępnym w ofercie Organizatora.
Wartość nagrody głównej wynosi 1.742 zł brutto.

3.       Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznanej nagrodzie poprzez portal Facebook w ten sposób, że w komentarzu pod postem konkursowym w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godz. 23:59 zamieszczona zostanie przez Organizatora konkursu informacja o zwycięzcy konkursu.

4.       Nagroda nie może zostać wymieniona na inną. Nie ma możliwości zamiany nagrody na wartość pieniężną.

5.       W celu przekazania nagrody laureat powinien po otrzymaniu informacji o wygraniu konkursu skierować w terminie 2 dni od daty powiadomienia o wygranej wiadomość do Organizatora na Facebooku i wypełnić oraz wysłać formularz odbioru nagrody (załącznik nr 1). Formularz należy  wysłać na adres mailowy marketing@juwel.pl W formularzu laureat powinien wskazać wymagane do wydania nagrody dane. Nieodesłanie prawidłowo i kompletnie wypełnionego formularza w terminie wskazanym przez Organizatora uniemożliwia wydanie nagrody i oznaczać będzie rezygnację przez laureata z nagrody.

 

IV. Dane osobowe.

1.       Dane osobowe przekazane przez Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagród. Przekazujący dane może w każdym czasie żądać ich usunięcia oraz poprawienia.

2.       Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: nazwiska i imienia, adresu e-mail, nazwy użytkownika w portalu Facebook.

3.       Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator tj. JUWEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 3/112, 44-203 Rybnik, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329882, o numerze NIP: 6423095560.

4.       Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika, wydania Nagrody i publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzców oraz opublikowania zwycięskich zgłoszeń.

5.       Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu.

6.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Konkursu.

7.       Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.       Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

10.   Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować do Organizatora.

11.   Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.   Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Uczestnika lub ustalenia prawa do Nagrody może prowadzić do wykluczenia z Konkursu lub do odmowy przyznania prawa do Nagrody.

13.   Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej), ani organizacji międzynarodowej.

14.   Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

V. Postępowanie reklamacyjne.

1.       Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Organizatora, który stanowi wyraz subiektywnej oceny zgłoszeń przez Organizatora.

2.       Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: marketing@juwel.pl

3.       Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony pocztą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

1.       Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny o ile nie pogorszy to warunków uczestników konkursu.

2.       Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA:
- Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu wyłącznie na potrzeby konkursu oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z konkursu.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz Odbioru Nagrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz Odbioru Nagrody

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko

 
 
 

Telefon kontaktowy

 
 
 

Adres e-mail

 
 
 

Adres do wysyłki Nagrody

 
 
 

Wybrany kolor

 
 

BLOG

Seria TRIGON

SERIA TRIGON

Trigon to narożne akwarium z zakrzywioną przednią szybą, które będzie idealnie pasować do każdego wnętrza. Do tego typu zbiornika można dobrać idealnie dopasowaną szafkę w tym samym odcieniu. Obecnie w tej serii dostępne są 2 rodzaje zbiorników: Trigon 190 oraz Trigon 350. Postaramy się nieco przybliżyć wam informacje o każdym z nich.

 

TRIGON 190

 

Objętość: 190l

Filtracja: Bioflow M 600l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika

Grzałka: Aquaheat 200W

Oświetlenie: Multilux LED 11W Day (590mm) + 11W Nature (590mm)


Informacje dodatkowe:

-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 32W

-4 warianty kolorystyczne

-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h

-Szafka sprzedawana jest osobno

 

TRIGON 350

 

 

Objętość: 350l

Filtracja: Bioflow XL 1000l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika

Grzałka: Aquaheat 300W

Oświetlenie: Multilux LED 10W Day (438mm) + 10W Nature (438mm) + Multilux LED 17W Day (895mm) + 17W Nature (895mm)


Informacje dodatkowe:

-Dostępne także na belkach oświetleniowych Helialux Spectrum 27W + 48W

-4 warianty kolorystyczne

-Możliwość wymiany pompy na 1500l/h

-Szafka sprzedawana jest osobno

 

Seria VISION

SERIA VISION

Zbiorniki Vision to świetna propozycja dla każdego kto ceni sobie elegancję. Jest to akwarium z panoramiczną przednią szybą, która uwypukla dodatkowo uwypukli wnętrze. Do każdego akwarium można dobrać dopasowaną szafkę w tym samym odcieniu, a dzięki przemyślanej konstrukcji, wytrzyma ona dwukrotny ciężar zalanego zbiornika, do którego jest przeznaczona. Obecnie w tej serii dostępnych są 3 rodzaje zbiorników: Vision 180, Vision 260 oraz Vision 450. Postaramy się nieco przybliżyć wam informacje o każdym z nich.

 

VISION 180


Objętość: 180l
Filtracja: Bioflow M 600l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 200W
Oświetlenie: Multilux LED 14W Day (742mm) + 14W Nature (742mm)


Informacje dodatkowe:
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 920 40W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1000/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

 

VISION 260

Objętość: 260l

Filtracja: Bioflow L 1000l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika

Grzałka: Aquaheat 300W

Oświetlenie: Multilux LED 21W Day (1047mm) + 21W Nature (1047mm)

 


Informacje dodatkowe:

-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1200 60W

-4 warianty kolorystyczne

-Możliwość wymiany pompy na 1500/h

-Szafka sprzedawana jest osobno

 

VISION 450

 

Objętość: 450l

Filtracja: Bioflow XL 1000l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika

Grzałka: Aquaheat 300W

Oświetlenie: Multilux LED  2x 23W Day (1200mm) + 2x 23W Nature (1200mm)

 


Informacje dodatkowe:

-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1500 60W

-4 warianty kolorystyczne

-Możliwość wymiany pompy na 1500/h

-Szafka sprzedawana jest osobno

Seria PRIMO

SERIA PRIMO

Zbiorniki Primo to propozycja dla każdego kto chciałby zacząć swoją przygodę z akwarystyką. Jest to klasyczne akwarium, które obecnie jako jedyne posiada w pełni zdejmowaną pokrywę i prostokątny kształt. Do każdego modelu można dobrać dopasowaną podstawę, a dzięki przemyślanej konstrukcji, wytrzyma ona dwukrotny ciężar zalanego zbiornika, do którego jest przeznaczona. Obecnie w tej serii dostępne są 3 zbiorników: Primo 60, Primo 70 oraz Primo 110 Postaramy się nieco przybliżyć wam informacje o każdym z nich.

 

PRIMO 60

Objętość: 60l
Filtracja: Bioflow One 300l/h
Grzałka: Aquaheat 50W
Oświetlenie: Novolux LED 60 8W


Informacje dodatkowe:
-Dostępne w kolorze czarnym
-Możliwość zamontowania do trzech lamp Novolux LED
-Możliwość wymiany pompy na 500l/h
-Podstawa sprzedawana jest osobno

PRIMO 70

Objętość: 70l

Filtracja: Bioflow One 300l/h 

Grzałka: Aquaheat 50W

Oświetlenie: Novolux LED 60 8W 

 

Informacje dodatkowe:

-Dostępne w kolorze czarnym i białym

-Możliwość zamontowania do trzech lamp Novolux LED

-Możliwość wymiany pompy na 500l/h

-Podstawa sprzedawana jest osobno

 

PRIMO 110

 

Objętość: 110l

Filtracja: Bioflow Super 500l/h 

Grzałka: Aquaheat 100W 

Oświetlenie: Novolux LED 80 10,5W 

 

Informacje dodatkowe: 

-Dostępne w kolorze czarnym

-Możliwość zamontowania do trzech lamp Novolux LED

-Możliwość wymiany pompy na 600l/h

-Podstawa lub szafka sprzedawana jest osobno

Seria RIO

SERIA RIO


Zbiorniki Rio posiadają klasyczny prostokątny kształt, jednocześnie zachowały styl idealnie wpasowujący się do wnętrz. Do każdego akwarium firmy Juwel można dobrać dopasowaną szafkę w tym samym odcieniu, a dzięki przemyślanej konstrukcji, wytrzyma ona dwukrotny ciężar zalanego zbiornika, do którego jest przeznaczona. Obecnie w tej serii dostępnych jest 5 rodzajów zbiorników: Rio 125, Rio 180, Rio 240, Rio 350 oraz Rio 450. Postaramy się nieco przybliżyć wam informacje o każdym z nich.

RIO 125


Objętość: 125l
Filtracja: Bioflow M 500l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 100W
Oświetlenie: Multilux LED 11W Day (590mm) + 11W Nature (590mm)

Informacje dodatkowe:
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 800 32W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

 

RIO 180Objętość: 180l
Filtracja: Bioflow M 600l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 200W
Oświetlenie: Multilux LED 17W Day (895mm) + 17W Nature (895mm)

Informacje dodatkowe:
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1000 48W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

 

RIO 240

 

Objętość: 240l
Filtracja: Bioflow M 600l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 200W
Oświetlenie: Multilux LED 21W Day (1047mm) + 21W Nature (1047mm)

Informacje dodatkowe:
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1200 60W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

 

RIO 350

 

Objętość: 350l
Filtracja: Bioflow L 1000l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 300W
Oświetlenie: Multilux LED 21W Day (1047mm) + 21W Nature (1047mm)

Informacje dodatkowe:
-Dostępne w wariancie z jedną, a także z dwoma belkami oświetleniowymi
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1200 60W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1500l/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

 

RIO 450

 

Objętość: 450l
Filtracja: Bioflow XL 1000/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 300W
Oświetlenie: Multilux LED 23W Day (1200mm) + 23W Nature (1200mm)

Informacje dodatkowe:
-Dostępne w wariancie z jedną, a także z dwoma belkami oświetleniowymi
-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 1500 60W
-4 warianty kolorystyczne
-Możliwość wymiany pompy na 1500l/h
-Szafka sprzedawana jest osobno

Seria LIDO

SERIA LIDO
https://www.juwel.pl/produkty/akwaria?line=4

Zbiorniki Lido posiadają niemal kwadratową formę i są stosunkowo wysokie, dzięki czemu na małej powierzchni mamy do dyspozycji duży litraż. Do każdego akwarium firmy Juwel można dobrać idealnie dopasowaną szafkę w tym samym odcieniu. Obecnie w tej serii dostępne są 2 rodzaje zbiorników: Lido 120 oraz Lido 200. Postaramy się nieco przybliżyć wam informacje o każdym z nich.

 

LIDO 120

                                  
Objętość: 120l
Filtracja: Bioflow M 500l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 100W
Oświetlenie: Multilux LED 10W Day (438mm) + 10W Nature (438mm)

Informacje dodatkowe:

-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 29W

-4 warianty kolorystyczne: Biały, Czarny, Jasne Drewno, Ciemne Drewno

-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h

-Szafka sprzedawana jest osobno

 

LIDO 200

                                 

Objętość: 200l
Filtracja: Bioflow M 600l/h + Bakterie nitryfikacyjne na start zbiornika
Grzałka: Aquaheat 200W
Oświetlenie: Multilux LED 11W Day (590mm) + 11W Nature (590mm)

Informacje dodatkowe:

-Dostępne w wariancie z jedną, a także z dwoma belkami oświetleniowymi

-Dostępne także na belce oświetleniowej Helialux Spectrum 32W

-4 warianty kolorystyczne: Biały, Czarny, Jasne Drewno, Ciemne Drewno

-Możliwość wymiany pompy na 1000l/h

-Szafka sprzedawana jest osobno
Dostępne typy zestawów

DOSTĘPNE TYPY ZESTAWÓW

W poprzednim poście przedstawiliśmy co zawiera każdy nasz zestaw. Dziś pragniemy pokazać wam po krótce informacje na temat serii modeli, które posiadamy obecnie w ofercie. Każdej z nich poświęcimy nieco więcej uwagi w kolejnych postach, zaczynając od LIDO już za tydzień!  

 

PRIMO

 

Jest to typowy zestaw startowy gwarantujący wejście do świata akwarystyki na najwyższym poziomie technicznym. Nowoczesne oświetlenie LED i skuteczna filtracja. Dostępne w szerokości od 60 do 80 cm i pojemności pomiędzy 60 a 110 litrów.

 

 

 

 

 

LIDO

 

 

Niemal kwadratowa forma o wyrazistej linii, to stylowy akcent nadany przez LIDO. Dostępne w szerokości od 60 do 70 cm, a dzięki stosunkowo sporej wysokości, pojemności pomiędzy 120, a 200 litrów.

 

 

 

 

 RIO

 

Rio łączy klasyczny prostokątny kształt z najnowszym wyposażeniem. Dostępne w szerokości od 80 do 150 cm i pojemności pomiędzy 125, a 450 litrów.

 

 

 

 

 

 

 

TRIGON

 

Złudzenie głębi w najbardziej imponujących formach – to właśnie narożny kształt serii Trigon. Dostępne w szerokości od 70 do 87 cm i pojemności pomiędzy 190 a 350 litrów.

 

 

 

 

 

 

VISION

 

Dzięki panoramicznej przedniej szybie, Vision jest wyrazem elegancji. Dostępne w szerokości od 92 do 150 cm i pojemności pomiędzy 180, a 450 litrów.

 

 

 

 

Co zawiera zestaw JUWEL

CO ZAWIERA KAŻDY ZESTAW JUWEL?


W naszej szerokiej ofercie znajdziesz akwarium z wyposażeniem, które świetnie sprawdza się na każdym etapie przygody z akwarystyką. Każdy zbiornik Juwel to ponadczasowe wzornictwo, zaawansowana technika i staranne wykonanie. Oferujemy akwaria o szerokości od 60 do 150 cm, które różnią się pojemnością od 60 do 450 litrów – wybierz duże lub małe akwarium, które sprosta Twoim wymaganiom.


 
Wszystkie nasze akwaria są zbiornikami zamkniętymi. Akwarium z pokrywą pozwala zapobiec nadmiernemu odparowaniu wody, a także zabezpiecza ryby przed wyskoczeniem. Dodatkowo oświetlenie umieszczone pod pokrywą nie męczy wzroku, a zamknięta konstrukcja jest też środkiem bezpieczeństwa przed zwierzętami domowymi oraz dziećmi. Każdy zestaw to:


AKWARIUM, POKRYWA ORAZ BELKA OŚWIETLENIOWA

 Akwarium jest wykonane ze szkła FLOAT, wraz z dolną ramką zabezpieczającą, umożliwiającą łatwe ustawienie zbiornika bez potrzeby dodatkowego wsparcia. Belka oświetleniowa LED zapewnia doskonałą jasność i wzrost roślin.

FILTR

Odpowiednio dopasowany do danego litrażu, wydajny i niezawodny, umieszczony w rogu akwarium zapewnia optymalny obieg wody. Ten wewnętrzny filtr tworzy serce każdego zestawu JUWEL. Jednocześnie jest najbezpieczniejszym sposobem na filtrację wody w zbiorniku.


GRZAŁKA

Zapewnia właściwą temperaturę w zbiorniku. Doskonale osadzona w ciągu strumienia przepływu wody w systemie filtracyjnym, dodatkowo jej umieszczenie wewnątrz filtra sprawia, że jest zupełnie niewidoczna.

 


SZAFKA POD AKWARIUM (OPCJONALNIE)

Perfekcyjnie dopasowana, dzięki niej Twoje akwarium będzie umieszczone na solidnej podstawie. Ta para będzie również perfekcyjnie zgrana wizualnie, gdyż szafka jest tego samego koloru i wzoru co akwarium.

Ogólne pytania

Modele zestawów a odpowiednie wyposażenie (filtr, wkłady, pompa, grzałka)

Co wchodzi w skład zestawu Juwel?

W skład każdego, oryginalnego zestawu Juwel Aquarium wchodzą:

 • system filtracyjny z pompą oraz z zestawem zróżnicowanych mediów filtracyjnych, z których każdy spełnia określoną funkcję,
 • grzałka z termoregulatorem zespolona z systemem filtracyjnym,
 • pokrywa oświetleniowa wraz ze świetlówkami akwarystycznymi,
 • ramka stabilizująca umieszczona na stałe pod zbiornikiem.

Czym charakteryzuje się system filtracyjny Juwel?

 • łatwy dostęp do mediów filtracyjnych bez konieczności wyciągania i demontowania całego filtra,
 • brak połączeń wężowych, woda pozostaje cały czas w zbiorniku, bez ryzyka zalania podłogi,
 • obecność grzałki (tylko w oryginalnych zestawach), która ogrzewa wodę wewnątrz systemu filtracyjnego (w całym zbiorniku panuje jednakowa temperatura),
 • zbieranie zanieczyszczeń również z tafli wody.

Jaką funkcję spełnia dolna ramka umieszczana pod każdym zestawem Juwela?

Dolna ramka spełnia funkcję stabilizującą i ochronną - pod zbiornik nie trzeba, a wręcz nie należy nic podkładać (mat, styropianu itp.). Dzięki temu spełnia ona również funkcję estetyczną - wykonana jest w takim samym kolorze jak pokrywa oświetleniowa i nie stanowi dla niej nieładnego kontrastu co może mieć miejsce w przypadku zastosowania maty czy styropianu.

Czy można zakupić zestaw Juwela bez filtra?

Nie można. Ideą zestawu jest dopasowanie wszystkich elementów technicznych do danej wielkości zbiornika. Zarówno system filtracyjny, grzałka jak i pokrywa oświetleniowa są ściśle dopasowane do parametrów akwarium, do którego są przeznaczone. Dlatego tworzą wraz z akwarium kompletny zestaw.

Jaka jest grubość szkła w zestawach Juwel?

 Szyby
Modelprzednia/tylnaspodniaboczne
Primo 604 mm4 mm4 mm
Primo 705 mm5 mm5 mm
Primo 1106 mm5 mm5 mm
Rio 125 6 mm6 mm5 mm
Rio 1806 mm6 mm5 mm
Rio 2408 mm8 mm8 mm
Rio 3508 mm10 mm8 mm
Rio 45010 mm10 mm8 mm
Lido 1206 mm6 mm6 mm
Lido 2008 mm8 mm6 mm
Vision 1806 mm8 mm6 mm
Vision 2608 mm8 mm8 mm
Vision 45010 mm10 mm8 mm
Trigon 1908 mm8 mm8 mm
Trigon 35010 mm10 mm10 mm

 

Czy poszczególne komponenty zestawu można zakupić osobno?

Tak, można zakupić filtry, materiały filtracyjne, grzałki, pompy, oświetlenie i zestawy klap, natomiast nie ma możliwości kupienia samego akwarium (szkła).

Czy można wkleić filtr w inne miejsce w zbiorniku?

Nie, filtr zawsze powinien znajdować się w prawym tylnym rogu zbiornika, również gdy wklejamy go do innego zbiornika niż Juwel. Tylko w takim położeniu zachowamy odpowiedni układ wylotów i wlotów komina filtra.

Z jakiego tworzywa wykonane są tła strukturalne?

Tła i osłony na filtr wykonane są z lekkiej pianki poliuretanowej.

Czy tła Juwel można stosować w akwariach morskich?

Tak, wszystkie dekoracje są neutralne dla środowiska wodnego i można je stosować w każdym biotopie.

Jaka jest wytrzymałość szafek pod akwaria?

Szafka wytrzymuje dwukrotny ciężar zalanego zbiornika, do którego jest przeznaczona.

Czy pokrywę Juwela można zdjąć z akwarium?

W akwariach z serii Lido, Rio, Vision oraz Trigon, górna ramka pokrywy wraz z przebiegającym przez środek wspornikiem (w Rio 180 do 450, oraz wszystkich Vision) jest wklejona na stałe przy użyciu silikonu, dlatego nie można jej zdjąć. Zdejmować można oczywiście belkę oświetleniową i klapy pokrywy, jednocześnie mając swobodny dostęp do wnętrza zbiornika.


Zdejmowana pokrywa jest w akwariach Primo.

Do czego służy otwór w klapie zestawu Juwel?

Jest to miejsce przystosowane do zamontowania karmnika automatycznego Juwel.

Czy można zakupić zestaw Juwel w innym kolorze niż te przedstawione w katalogu?

Nie można, zestawy występują w czterech kolorach - jasne drewno, ciemne drewno, czarny i biały

Czy pod akwarium Juwel trzeba stosować matę lub styropian?

Nie trzeba, ponieważ każde akwarium naszej marki posiada u podstawy zbiornika ramkę stabilizującą i zabezpieczającą.

Czy Juwel produkuje pokrywy na wymiar?

Nie, dostępne są tylko standardowe wymiary pokryw.

Jak często należy wymieniać wkłady filtracyjne?

bio Pad – wata filtracyjna1-2 tygodnie
bio Carb – gąbka węglowa1 miesiąc
Nitrax – gąbka antyazotanowa2 miesiące
bioPlus coarse – gąbka szorstka3-6 miesięcy
bioPlus fine – gąbka gładkaraz w roku
Amorax – usuwanie amoniaku3 miesiące
Carbax – węgiel aktywnydoraźnie do 2 miesięcy
Cirax – granulat ceramicznyraz w roku
Phorax – usuwanie fosforanów doraźnie do 2 tygodni

 

Dlaczego w filtrach Juwel nie ma napowietrzania? Czy można jakoś rozwiązać ten problem?

Przy zachowaniu odpowiedniego stosunku ilości ryb do roślin w zbiorniku, czyli zachowaniu równowagi biologicznej nie jest konieczne stosowanie napowietrzania. Woda natleniana jest jedynie przez skierowany do góry wylot pompy i tworzący się dzięki temu ruch wody. W mocno zarybionych akwariach oraz w zbiornikach pozbawionych roślin (np. biotopy Tanganika, Malawi) można zastosować dyfuzor powietrza.

Czy można w akwariach Juwela zamontować drugą belkę oświetleniową?

Tak, można. Dotyczy to zbiorników, o szerokości minimum 50 cm (Rio 350, Rio 450, Vision 450, Lido 200). Wtedy wraz z drugą belką oświetleniową można zaopatrzyć się również w oryginalny zestaw klap przystosowany do zakrywania akwarium z dwiema belkami. Dwie belki oświetleniowe mieszczą się również do mniejszych zbiorników (szerokość belki wynosi ok 16,5 cm), jednak wtedy nie można zaopatrzyć się w oryginalny zestaw klap.

Dlaczego świetlówki Juwela w wersji T5 mają takie a nie inne wymiary?

Firma Juwel zastosowała takie same wymiary świetlówek T5 jak w przypadku świetlówek T8. Dzięki temu akwarium jest doświetlone na większej powierzchni i zapewnia lepszy rozwój flory.

Ile teł jest potrzebnych do danego zestawu Juwel?

Odpowiedź znajduje się tutaj.

W których zestawach zastosowane są dwie belki oświetleniowe?

 • Rio 350 (opcjonalnie)
 • Rio 450 (opcjonalnie)
 • Trigon 350
 • Vision 450

Ile wynosi gwarancja na produkty Juwel?

Czas trwania gwarancji jest zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami, opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z 2002 r. Nr 141 poz. 1176.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i rękojmi przeczytasz na naszej stronie, kliknij tutaj.

NIE ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI?

Kliknij tutaj i skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z JUWEL

Zapisz się już dziś na subskrypcję newslettera, aby zawsze być na bieżąco z wydarzeniami dotyczącymi naszych działań, nowościami oraz unikalnymi ofertami

 • otrzymasz 5% rabatu na zakupy w sklepie internetowym
 • nie ominą Cię promocje ze specjalną zniżką, niedostępną w innych miejscach
 • będziesz wiedział gdzie nas spotkać oraz co warto zobaczyć